معرفی

مشخصات فردی

علی ربیع

نام - نام خانوادگی : علی   ربیع

پست الکترونیکی : a_rabi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه دهلی هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : -
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : -

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه دهلی هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : -
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : -

سوابق اجرایی

1. مرداد 1395 تاکنون: مدیر پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی واحد تهران جنوب و رییس شورای پژوهش دانشکده

2. مرداد 1394 تا مرداد 1395: مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد مترجمی، کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی و زبان شناسی

3. شهریور 1393 تاکنون: عضوشورای پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

4. تیر 1393 تاکنون: سردبیر نشریه دانشجویی لتیتیود در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

5. مرداد 1391 تاکنون: عضو کمیته تخصصی مترجمی زبان انگلیسیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن ترویج علم ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 5

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1/7/1390

علی ربیع
علی ربیع

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^